Upadłość konsumencka a długi alimentacyjne

Małgorzata Bętkowska        13 lipca 2020        Komentarze (0)

Upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów dłużnika. Niestety zdarza się, że albo wskutek złego doradztwa albo też wskutek własnej niewiedzy osoby posiadające liczne zadłużenie, w tym z tytułu świadczeń alimentacyjnych decydują na się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej licząc na to, że uda im się uwolnić od ciążącego na nich długu alimentacyjnego. Nic bardziej mylnego.

Dlaczego akurat o tym piszę? Niedawno sąd przydzielił mi jako syndykowi do prowadzenia postępowanie upadłościowe konsumenta, którego niemalże 90% długów to zadłużenie z tytułu niezapłaconych alimentów. Osoba ta jest praktycznie be środków do życia, nieuleczalnie chora, choroba bardzo szybko postępuje i nie ma jakichkolwiek szans na powrót do zdrowia. Doradzono jej upadłość konsumencką.

Czy taka osoba ma szansę na całkowite oddłużenie?

Alimenty to szczególny rodzaj zobowiązania o charakterze osobistym, co do którego bardzo często są przewidziane w przepisach prawa wyjątki, np. w zakresie egzekucji. Podobnie jest również w prawie upadłościowym.

Przepisy o upadłości konsumenckiej wskazują, że sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli.

Ale… jest kilka wyjątków.

Jeden z nich dotyczy zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, które to nie podlegają umorzeniu.

Nawet w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego w całości, upadły musi liczyć się z tym, że długi alimentacyjne nadal pozostaną. Zadłużenie alimentacyjne nie podlega umorzeniu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka

Małgorzata Bętkowska        29 czerwca 2020        Komentarze (0)

Pomiędzy rodzicami, którzy żyją w rozłączeniu niejednokrotnie dochodzi do sytuacji konfliktowych w zakresie podjęcia decyzji o istotnych sprawach dziecka. Ot jak chociażby temat ostatnio bardzo na czasie- wybór lokalu, w którym zostanie zorganizowane spotkanie rodzinne po uroczystości pierwszej komunii świętej, z czym ostatnio boryka się jeden z moich klientów. W toku jest sprawa o rozwód, żadne z rodziców na obecnym etapie nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, tym nie mniej wypracowanie porozumienia co do tak z pozoru błahej sprawy jest praktycznie niemożliwe i pewnie znajdzie rozstrzygnięcie w sądzie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że każdy z rodziców, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiejma prawo samodzielnie ją wykonywać. Nie jest on zmuszony do piastowania jej wspólnie z drugą osobą. nie oznacza to jednak, że rodzice mogą podejmować sprzeczne decyzje. Rodzice muszą współdziałać w przypadku istotnych spraw dziecka. W braku porozumienia między rodzicami rozstrzyga sąd.

Poprzez pojęcie „istotnych spraw dziecka” należy rozumieć  takie sprawy, które nie są związane z codziennym funkcjonowaniem dziecka. Wpływają one na rozwój potomka w przyszłości (np. wybór szkoły, wyrobienie paszportu lub dowodu osobistego, zabieg medyczny itp.). Sąd po wysłuchaniu rodziców i uwzględniając dobro dziecka, rozstrzygnie sporną kwestię.

Przed skierowaniem sprawy do sądu warto wspólnie udać się na konsultację do psychologa, który udzielając profesjonalnego wsparcia pomoże rodzicom wypracować porozumienie. Pamiętajcie, że warto rozmawiać  w sprawach, w których chodzi o dobro Waszego dziecka bo będzie się ono czuło pewnie i bezpieczne wiedząc, że rodzice wspólnie dbają o jego dobro i chronią je przed sytuacjami konfliktowymi, ograniczając je tak bardzo jak tylko się da. Wspólne dbanie o dobro dziecka to nie narzucanie jednemu rodzicowi przez drugiego konkretnych rozwiązań, lecz wspólna rozmowa, wymiana argumentów i poszukiwanie wzajemnych ustępstw, czego często nie dostrzegamy.

Sąd to ostateczność, dlatego ja zawsze namawiam klientów do wypracowania porozumienia, poszukiwania kompromisu, bo ostatecznie jest to lepsze dla obojga rodziców i dziecka, niż sztywne rozstrzygnięcie narzucone przez sąd.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Czy muszę płacić alimenty skoro mam nadpłatę?

Małgorzata Bętkowska        16 czerwca 2020        Komentarze (0)

W kancelarii często spotykam się pytaniem klientów, czy muszą płacić alimenty jeśli posiadają nadpłatę? Ktoś zapłacił więcej, bo akurat miał, tak na zapas, na gorsze czasy. Niestety, odpowiedź dla zobowiązanych do płacenia alimentów nie jest zadowalająca. Tak. Musisz płacić.

Dlaczego tak jest? Przede wszystkim nie jest dopuszczalne żądanie zwrotu nienależnego świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna. Norma ta zapobiega kuriozalnym sytuacjom, kiedy dłużnik najpierw spełnia świadczenie przed terminem i w przeciwnym razie miałby roszczenie o jego zwrot, a jednocześnie wierzyciel wraz z nadejściem terminu spełnienia świadczenia uzyskiwałby roszczenie o jego spełnienie.

 O tym czy można potrącić nadpłacone alimenty pisałam już tutaj: Czy można potrącić nadpłacone alimenty?

A co w sytuacji gdy zapłaciłem alimenty na rzecz dziecka, które okazało się nie być moim potomkiem?

I tutaj po raz kolejny możesz się rozczarować. Odzyskanie zapłaconych na rzecz małoletniego kwot może być niezwykle trudne. Oczywiście każda sprawa jest inna, musisz jednak wiedzieć, że zgodnie z art. 411 pkt 2 k.c. nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Powyższy przepis znajduje zastosowanie w sytuacji gdy ten, kto spełnił świadczenie, nie był prawnie zobowiązany, lecz można mu przypisać moralny obowiązek wobec przyjmującego świadczenie; w takiej sytuacji spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego (por. wyrok SN z dnia 21 września 2004 r., II PK 18/2004). O tym, czy świadczenie czyni zadość zasadom współżycia społecznego decydować będą każdorazowo okoliczności konkretnego przypadku. Uważam jednak, że jeśli przekazane przez Ciebie pieniądze zostały rzeczywiście wydane na potrzeby małoletniego dziecka, wygranie takiej sprawy może być bardzo trudne.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Przemoc wobec bliskich. Złośliwe niepokojenie.

Małgorzata Bętkowska        25 maja 2020        Komentarze (0)

Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego.

O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partnera

Nie każde jednak zachowanie sprawcy jest na tylko poważne, aby zostało zakwalifikowane jako przestępstwo (stalking). Zachowania „mniejszej wagi” mogą zostać zakwalifikowane jako złośliwe niepokojenie, tj. wykroczenie z art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem karze podlega każdy, kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi.

Twój spokój psychiczny, który wiąże się z nieodczuwaniem przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia spowodowanego działaniem innej osoby, jest dobrem chronionym. Pamiętaj jednak, że nie chodzi tutaj o to, że nikt nigdy nie powinien Cię zdenerwować, nie chodzi o jednorazowe zdarzenie, bo przecież każdy z nas czasem może doświadczyć nagannych zachowań ze strony innej osoby.

Niepokojenie innej osoby opisane w art. 107 kodeksu wykroczeń obejmuje swoim zakresem różnego rodzaju zachowania sprawcy, które służą zakłóceniu spokoju psychicznego (równowagi psychicznej) człowieka przez wywołanie u niego uczucia przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia itp. Najczęściej w grę będzie tu wchodziło działanie, polegające np. na wykonywaniu tzw. głuchych telefonów, pukaniu do drzwi i uciekaniu, przekazywaniu ustnie lub pisemnie irytujących informacji. Złośliwe niepokojenie może nastąpić przy użyciu gestu, słowa, rysunku, czy też na skutek dokonania innego czynu, mającego w konkretnej sytuacji charakter niepokojenia.

Takie nieprzyjemne zachowania to nie nowość dla skonfliktowanych par, rozwodzących się w złej atmosferze małżonków czy walczących o prawa do dzieci skłóconych rodziców.

Złośliwe niepokojenie może także przybrać inną postać, jak chociażby  zaniechanie ściszenia muzyki po nastaniu obowiązującej w bloku mieszkalnym ciszy nocnej.

Karane są takie zachowania, które są podjęte „w celu dokuczenia innej osobie„. Sprawca zatem musi mieć na celu uprzykrzenie Tobie życia.  Po drugie, niepokojenie innej osoby, w tym wprowadzanie jej w błąd, musi być złośliwe, co charakteryzuje intencje towarzyszące zachowaniu się sprawcy.

Złośliwe niepokojenie to wykroczenie, które podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł lub nagany.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

Małgorzata Bętkowska        22 maja 2020        Komentarze (0)

Brzmi to być może banalnie, ale naprawdę warto dopilnować tego, aby po zakończeniu sprawy o rozwód uzyskać z sądu odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Sąd stwierdzając prawomocność wyroku określa konkretną datę. Potwierdza tym samym, że z tym dniem zostało rozwiązane małżeństwo (a nie w chwili ogłoszenia wyroku przez sąd).

O tym jak uzyskać odpis wyroku pisałam tutaj: Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej?

Pisałam również o tym, że zmieniła się wysokość opłaty za uzyskanie odpisu wyroku Opłata od wniosku o odpis wyroku rozwodowego

W sprawach, które prowadzę, zawsze po zakończeniu postępowania występuję do sądu o odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności i taki dokument przekazuję klientowi. Jeśli jednak w Twojej sprawie nie reprezentował Cię pełnomocnik, musisz o taki dokument zadbać sam.

Do czego jest mi potrzebny odpis wyroku rozwodowego?

Przede wszystkim jest on podstawą do zmiany nazwiska jeśli chcesz powrócić do nazwiska panieńskiego.

Jeśli w trakcie małżeństwa obowiązywała w Waszym związku małżeńska wspólność majątkowa (tj. nie zawieraliście małżeńskiej umowy majątkowej- np. umowy o rozdzielność majątkową), z datą oznaczoną jako dzień uprawomocnienia się wyrok rozwodowego zniesiona zostaje wspólność majątkowa powstają pomiędzy wami oddzielne majątki- od tego dnia każdy z was pracuje wyłącznie na siebie. Dokument ten będzie niezbędny do przeprowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego.

Odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności może być wykorzystany również w innych postępowaniach, np. w postępowaniu wieczystoksięgowym (gdy chcemy ujawnić, że każdy z byłych małżonków jest współwłaścicielem połowy nieruchomości), w postępowaniach administracyjnych. Bardzo często również bank, w którym zaciągnęliście wspólnie kredyt na zakup nieruchomości wymaga w przypadku rozwodu dostarczenia takiego dokumentu.

Dopilnuj tego, aby sprawę doprowadzić do końca. Po ogłoszeniu wyroku w sprawie o rozwód, od którego wiesz, że żadna ze stron się nie odwoła, odczekaj 7 dni i złóż koniecznie wniosek o odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Restrukturyzacja. Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Małgorzata Bętkowska        20 maja 2020        Komentarze (0)

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostsze i najmniej sformalizowane postępowanie ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Dla kogo przeznaczone jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców,  których suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 % wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W tym postępowaniu to dłużnik głównie zobowiązany jest do działania. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia układu, rozmowy z wierzycielami, ustalenie propozycji układowych wymaga jednak pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. Udział doradcy restrukturyzacyjnego ma gwarantować przebieg postępowania zgodnie z prawem. W postępowaniu tym pełni on rolę nadzorcy układu.

Jakie są zalety postępowania o zatwierdzenie układu?

Postępowanie to umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań przed formalnym wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Nie pozbawia Cię możliwości zarządu firmą– możesz dalej prowadzić przedsiębiorstwo i doprowadzić w stosunkowo krótkim czasie do faktycznej redukcji zadłużenia swojej firmy.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest zawarcie przez dłużnika z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem restrukturyzacyjnym. Co do zasady nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy.

Następnie dłużnik wyznacza dzień układowy. Skład wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem ustala się według stanu z dnia układowego, zaś wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Ustawa wymaga, aby dzień układowy przypadał nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Prawidłowość wyznaczenia dnia układowego sankcjonuje regulacja, że głosy wierzycieli zachowują ważność, o ile wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu restrukturyzacyjnego przed upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu.

Po ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do głosowania, których obligatoryjną treść pod rygorem nieważności określa ustawa. Oznacza to, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym z zatwierdzeniem układu nie dochodzi do odbycia formalnie zwoływanego zgromadzenia wierzycieli, jak chociażby w dotychczasowym postępowaniu upadłościowym z opcją układową.

Kiedy układ zostaje przyjęty?

Układ zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy opowie się za nim większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Po przyjęciu układu dłużnik składa do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o zatwierdzenie układu.

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. W praktyce oznacza to tyle, że dłużnik może dokonywać wobec swojego majątku czynności zwykłego zarządu, zaś na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy.

Czy istnieje możliwość wstrzymania egzekucji?

W postępowaniu postępowaniu o zatwierdzenie układu nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu. Oznacza to, że jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, w tym postępowaniu restrukturyzacyjnym nie będzie możliwości wstrzymania działań komornika.

Jeśli chcesz więcej wiedzieć na temat restrukturyzacji zajrzyj na blog http://restrukturyzacja.biz/

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Przyspieszone postępowanie układowe.

Małgorzata Bętkowska        18 maja 2020        Komentarze (0)

Tym razem kilka słów o kolejnym postępowaniu restrukturyzacyjnym jakim jest przyspieszone postępowanie układowe. Jak każde z postępowań restrukturyzacyjnych, ma ono uchronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości w wyniku zawarcia układu.

Postępowanie to – jak wynika z samej nazwy- ma być przeprowadzone możliwie szybko, przyjmuje się, iż powinno trwać maksymalnie 3-4 miesiące. W praktyce niestety postępowanie to może bardzo się wydłużyć, szczególnie w większych sądach dochowanie terminów wskazanych przez ustawodawcę jest bardzo trudne.

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym. W tym postępowaniu wierzyciele nie mogą składać sprzeciwów co do umieszczenia albo nieumieszczenia danych wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzyciele nie mają wpływu na treść spisu, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na ich interesy.

Dla kogo przyspieszone postępowanie układowe?

O otwarcie przyspieszonego postępowania układowego możesz ubiegać się jedynie w sytuacji, gdy  co najmniej 75% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom ma charakter bezsporny.

Co zyskujesz?

W postępowaniu tym z mocy prawa ulegają zawieszeniu postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.  Kolejnym atutem jest to, że przyspieszone postępowanie układowe zapewnia ochronę dłużnika przed rozwiązaniem umów kluczowych z punktu widzenia dalszego działania przedsiębiorstwa z powodu ich niewykonywania w okresie poprzedzającym otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Jakie są wady tego postępowania?

Niestety, w postępowaniu tym istnieją pewne wady, o których musisz wiedzieć decydując się na taką formę restrukturyzacji.

Przede wszystkim przysługuje Ci niepełna ochrona przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli, którzy nie są z mocy prawa objęci układem. Takie egzekucje mogą zostać zawieszone przez Sędziego-komisarza na wniosek dłużnika, jednak co najwyżej na 3 miesiące. Jako, że przyspieszone postępowania układowe rzadko trwają tak krótko, istnieje ryzyko, iż wierzyciel podejmie egzekucję.

Nadal zarządzasz firmą, jednakże tracisz pełną kontrolę. W postępowaniu tym ustanawiany jest nadzorca sądowy, którego zgoda jest niezbędna do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli rozważasz możliwość złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcam do kontaktu i lektury bloga doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Rajczyk http://restrukturyzacja.biz/przyspieszone-postepowanie-ukladowe/

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Restrukturyzacja. Postępowanie układowe.

Małgorzata Bętkowska        15 maja 2020        Komentarze (0)

Postępowanie układowe to kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest zawarcie układu z wierzycielami. Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których niewypłacalność nie jest tak głęboka, aby niezbędne było podejmowanie najbardziej drastycznych kroków (np. wstrzymanie wszystkich postępowań egzekucyjnych, wyprzedaż zbędnego mienia, odstąpienie od kontraktów). Jeżeli uważasz, że sytuacja w firmie jest naprawdę bardzo trudna, właściwszym rozwiązaniem będzie postępowanie sanacyjne, o którym pisałam w poprzednim wpisie.

Kto może skorzystać
z postępowania układowego?

Postępowanie układowe przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy posiadają powyżej 15 % spornych wierzytelności (na dzień otwarcia postępowania układowego) uprawniających do głosowania nad układem.

Jaka jest główna zaleta
tego postępowania?

W trakcie postępowania układowego nadal możesz zarządzać firmą (w przeciwieństwie do sanacji), tym nie mniej musisz się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Aż do prawomocnego zakończenia postępowania pozostajesz pod kontrolą sądu i wierzycieli oraz nadzorcy sądowego (licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego), od którego zgody będzie zależeć dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Co możesz zyskać?

Zyskujesz przede wszystkim ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym. Możliwe jest również wstrzymanie egzekucji prowadzonej przez wierzyciela rzeczowego (np. banku posiadającego hipotekę), przy czym ochrona ta może być przyznana maksymalnie na 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie nie uda ci się uzgodnić porozumienia z wierzycielem rzeczowym, będzie on mógł kontynuować egzekucję, ale tylko z przedmiotu, na którym posiada zabezpieczenie (hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy).

Pamiętaj jednak, że Twoim celem w tym postępowaniu jest osiągnięcie porozumienia z wierzycielami- możesz zyskać rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, częściowe umorzenie zobowiązań, odroczenie spłaty w czasie.

Co musisz wykazać?

Podobnie jak w przypadku postępowania sanacyjnego, już we wniosku o otwarcie postępowania układowego musisz wykazać, że w toku postępowania będziesz w stanie regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania, które powstaną po otwarciu restrukturyzacji.

Krótko mówiąc, będziesz w stanie pokrywać bieżące koszty funkcjonowania firmy, natomiast zawarcie porozumienia z wierzycielami układowymi umożliwi Ci spłatę także należności objętych układem, przy czym w praktyce spłata ta będzie odroczona w czasie, chociażby z uwagi na czas trwania postępowania układowego.

Kiedy postępowanie się kończy? 

Ostatnim etapem postępowania jest poddanie pod głosowanie propozycji układowych. Jeśli układ zostanie przyjęty przez wierzycieli a następnie zatwierdzony przez sąd, pierwszy sukces za tobą. Od tego momentu wchodzisz w fazę wykonywania układu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat postępowania układowego, zachęcam do dalszej lektury na blogu doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Rajczyk http://restrukturyzacja.biz/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Czym jest postępowanie sanacyjne i kto może z niego skorzystać?

Małgorzata Bętkowska        13 maja 2020        Komentarze (0)

Tym razem drobny ukłon w stronę przedsiębiorców i kilka ważnych informacji o tym jak poradzić sobie, gdy firma zaczyna tracić płynności finansową.

Możesz skorzystać z jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, w wyniku którego zawrzesz układ z wierzycielami i Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło dalej działać. Restrukturyzacja to nie upadłość, jej celem jest naprawa przedsiębiorstwa a nie zakończenie jego działalności.

Oto pierwsze z nich.

Postępowanie sanacyjne to jeden z rodzajów postępowań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne. Celem jego przeprowadzenia- jak zresztą każdego z postępowań restrukturyzacyjnych- jest wyprowadzenie firmy z problemów spowodowanych utratą płynności finansowej.

Jak otworzyć postępowanie sanacyjne?

Aby otworzyć postępowanie sanacyjne, musisz złożyć w sądzie rejonowych wydziale do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Ważne aby taki wniosek był dobrze przygotowany, bo tak naprawdę jest on pierwszym krokiem do sukcesu. Warto poprosić o pomoc doradcę restrukturyzacyjnego, który pomoże przygotować taki dokument i podpowie co do niego załączyć, aby wniosek był kompletny.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać m.in. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazujący, że jego wdrożenie przywróci firmie zdolność do dalszego normalnego funkcjonowania, przede wszystkim regulowania swoich zobowiązań, uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspakajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia, informacje o istniejących wierzycielach, wykaz wierzytelności spornych.

O tym co powinien zawierać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego możesz przeczytać na blogu doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Rajczyk tutaj: http://restrukturyzacja.biz/

Czy sąd może oddalić wniosek
o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Jeżeli nie uprawdopodobnisz, że jesteś w stanie pokrywać bieżące koszty prowadzenia działalności oraz koszty postępowania sanacyjnego, postępowanie sanacyjne nie zostanie otwarte.

Jakie są wady
postępowania sanacyjnego?

Podstawową wadą jest utrata zarządu nad firmą. Wraz z otwarciem postępowania sanacyjnego sąd powołuje zarządcę, którym jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a dotychczasowy zarząd firmy jest odsunięty od zarządzania. Możesz mieć wpływ na to, kto będzie tym zarządcą wskazując we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego konkretną osobę, jeśli jednocześnie dołączysz pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności. Wówczas sąd ustanowi zarządcą wskazaną przez ciebie osobę.

Co jest największym atutem
postępowania sanacyjnego?

Głównym plusem sanacji jest zapewnienie dłużnikowi najpełniejszej ochrony przed egzekucją. Z chwilą otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszeniu podlegają wszystkie postępowania egzekucyjne. Nie można także kierować nowych egzekucji do masy sanacyjnej. Innymi słowy, po otwarciu postępowania sanacyjnego nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, czy to dotyczącego wierzytelności układowej czy pozaukładowej (z wyjątkiem egzekucji alimentów i niektórych rent).

W postępowaniu sanacyjnym również istnieje możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych na wniosek dłużnika lub zarządcy, możliwe jest również złożenie wniosku o zawieszenie postępowań i uchylenie zajęć już wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Co jeszcze możesz zyskać?

Przede wszystkim masz możliwość przeprowadzenia redukcji zatrudnienia w zadłużonym przedsiębiorstwie (na takich samych zasadach jak w postępowaniu upadłościowym), odstąpienia przez zarządcę od niewykonywanych (nierentownych) umów, prowadzenia „wyprzedaży” zbędnych przedmiotów majątku dłużnika bez obciążeń, a także możliwość nawet całkowitej zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Kiedy odbywa się
głosowanie nad układem?

Głosowanie nad układem odbywa się po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie później jednak niż przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Po przyjęciu układu przez wierzycieli i jego zatwierdzeniu przez sąd postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone a Twoja firma dalej normalnie działa. Przechodzisz do fazy wykonania układu- czyli realizujesz swoje obowiązki wobec wierzycieli w zakresie określonym w układzie.

Nie wierzysz, że to się może udać?

Błąd. Dzięki dobrze przygotowanemu postępowaniu sanacyjnemu możesz w pełni odzyskać płynność finansową. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Jak uzyskać odpis postanowienia o zabezpieczeniu alimentów?

Małgorzata Bętkowska        11 maja 2020        Komentarze (0)

Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko priorytetem jest uzyskanie środków na utrzymanie małoletniego i to niezależnie czy jest w trakcie sprawy rozwodowej czy sprawy o alimenty. Jeżeli rodzic dziecka odmawia dobrowolnej zapłaty, wówczas można wystąpić o udzielenie zabezpieczenia. Teoretycznie sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie w ciągu 7 dni, niestety w praktyce tak kolorowo to nigdy nie wygląda.

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne, czyli powinno być z realizowane już z momentem wydania go przez sąd.

O odpis takiego postanowienia nie musisz występować, ani tym bardziej go opłacać. Sąd wysyła z urzędu (czyli z własnej inicjatywy) taki dokument zarówno do osoby uprawnionej (czyli do rodzica- przedstawiciela dziecka) jak i zobowiązanej do płacenia alimentów. Nie musisz zatem składać osobnego wniosku i prosić o doręczenie postanowienia. Z doświadczenia wiem, że sądy bardzo szybko kierują do wysłania tego typu postanowienia. Jeżeli zależy Ci na jak najszybszym uzyskaniu takiego dokumentu, warto udać się do sekretariatu wydziału i poprosić o możliwość osobistego odbioru. Niestety, może się to udać jedynie w mniejszych sądach. Często bowiem, głównie z uwagi na kwestie organizacyjne, wizyta w sekretariacie danego wydziału sądu nie będzie możliwa i wtedy trzeba czekać cierpliwie, aż listonosz doręczy postanowienie.

Jeżeli dłużnik nie reguluje terminowo alimentów, możesz skierować sprawę do komornika. Nawet jeśli którakolwiek ze stron jest niezadowolona z wysokości przyznanych alimentów i złoży zażalenie, nie zwalnia to z obowiązku płacenia alimentów w zasądzonej wysokości określonej w postanowieniu o zabezpieczeniu.

Osoby uprawnione do uzyskania alimentów są zwolnione z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych czy też egzekucyjnych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com