Przemoc wobec bliskich. Złośliwe niepokojenie.

Małgorzata Bętkowska        25 maja 2020        Komentarze (0)

Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego.

O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partnera

Nie każde jednak zachowanie sprawcy jest na tylko poważne, aby zostało zakwalifikowane jako przestępstwo (stalking). Zachowania „mniejszej wagi” mogą zostać zakwalifikowane jako złośliwe niepokojenie, tj. wykroczenie z art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem karze podlega każdy, kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi.

Twój spokój psychiczny, który wiąże się z nieodczuwaniem przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia spowodowanego działaniem innej osoby, jest dobrem chronionym. Pamiętaj jednak, że nie chodzi tutaj o to, że nikt nigdy nie powinien Cię zdenerwować, nie chodzi o jednorazowe zdarzenie, bo przecież każdy z nas czasem może doświadczyć nagannych zachowań ze strony innej osoby.

Niepokojenie innej osoby opisane w art. 107 kodeksu wykroczeń obejmuje swoim zakresem różnego rodzaju zachowania sprawcy, które służą zakłóceniu spokoju psychicznego (równowagi psychicznej) człowieka przez wywołanie u niego uczucia przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia itp. Najczęściej w grę będzie tu wchodziło działanie, polegające np. na wykonywaniu tzw. głuchych telefonów, pukaniu do drzwi i uciekaniu, przekazywaniu ustnie lub pisemnie irytujących informacji. Złośliwe niepokojenie może nastąpić przy użyciu gestu, słowa, rysunku, czy też na skutek dokonania innego czynu, mającego w konkretnej sytuacji charakter niepokojenia.

Takie nieprzyjemne zachowania to nie nowość dla skonfliktowanych par, rozwodzących się w złej atmosferze małżonków czy walczących o prawa do dzieci skłóconych rodziców.

Złośliwe niepokojenie może także przybrać inną postać, jak chociażby  zaniechanie ściszenia muzyki po nastaniu obowiązującej w bloku mieszkalnym ciszy nocnej.

Karane są takie zachowania, które są podjęte „w celu dokuczenia innej osobie„. Sprawca zatem musi mieć na celu uprzykrzenie Tobie życia.  Po drugie, niepokojenie innej osoby, w tym wprowadzanie jej w błąd, musi być złośliwe, co charakteryzuje intencje towarzyszące zachowaniu się sprawcy.

Złośliwe niepokojenie to wykroczenie, które podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł lub nagany.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

Małgorzata Bętkowska        22 maja 2020        Komentarze (0)

Brzmi to być może banalnie, ale naprawdę warto dopilnować tego, aby po zakończeniu sprawy o rozwód uzyskać z sądu odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Sąd stwierdzając prawomocność wyroku określa konkretną datę. Potwierdza tym samym, że z tym dniem zostało rozwiązane małżeństwo (a nie w chwili ogłoszenia wyroku przez sąd).

O tym jak uzyskać odpis wyroku pisałam tutaj: Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej?

Pisałam również o tym, że zmieniła się wysokość opłaty za uzyskanie odpisu wyroku Opłata od wniosku o odpis wyroku rozwodowego

W sprawach, które prowadzę, zawsze po zakończeniu postępowania występuję do sądu o odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności i taki dokument przekazuję klientowi. Jeśli jednak w Twojej sprawie nie reprezentował Cię pełnomocnik, musisz o taki dokument zadbać sam.

Do czego jest mi potrzebny odpis wyroku rozwodowego?

Przede wszystkim jest on podstawą do zmiany nazwiska jeśli chcesz powrócić do nazwiska panieńskiego.

Jeśli w trakcie małżeństwa obowiązywała w Waszym związku małżeńska wspólność majątkowa (tj. nie zawieraliście małżeńskiej umowy majątkowej- np. umowy o rozdzielność majątkową), z datą oznaczoną jako dzień uprawomocnienia się wyrok rozwodowego zniesiona zostaje wspólność majątkowa powstają pomiędzy wami oddzielne majątki- od tego dnia każdy z was pracuje wyłącznie na siebie. Dokument ten będzie niezbędny do przeprowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego.

Odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności może być wykorzystany również w innych postępowaniach, np. w postępowaniu wieczystoksięgowym (gdy chcemy ujawnić, że każdy z byłych małżonków jest współwłaścicielem połowy nieruchomości), w postępowaniach administracyjnych. Bardzo często również bank, w którym zaciągnęliście wspólnie kredyt na zakup nieruchomości wymaga w przypadku rozwodu dostarczenia takiego dokumentu.

Dopilnuj tego, aby sprawę doprowadzić do końca. Po ogłoszeniu wyroku w sprawie o rozwód, od którego wiesz, że żadna ze stron się nie odwoła, odczekaj 7 dni i złóż koniecznie wniosek o odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Restrukturyzacja. Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Małgorzata Bętkowska        20 maja 2020        Komentarze (0)

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostsze i najmniej sformalizowane postępowanie ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Dla kogo przeznaczone jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców,  których suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 % wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W tym postępowaniu to dłużnik głównie zobowiązany jest do działania. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia układu, rozmowy z wierzycielami, ustalenie propozycji układowych wymaga jednak pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. Udział doradcy restrukturyzacyjnego ma gwarantować przebieg postępowania zgodnie z prawem. W postępowaniu tym pełni on rolę nadzorcy układu.

Jakie są zalety postępowania o zatwierdzenie układu?

Postępowanie to umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań przed formalnym wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Nie pozbawia Cię możliwości zarządu firmą– możesz dalej prowadzić przedsiębiorstwo i doprowadzić w stosunkowo krótkim czasie do faktycznej redukcji zadłużenia swojej firmy.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest zawarcie przez dłużnika z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem restrukturyzacyjnym. Co do zasady nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy.

Następnie dłużnik wyznacza dzień układowy. Skład wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem ustala się według stanu z dnia układowego, zaś wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Ustawa wymaga, aby dzień układowy przypadał nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Prawidłowość wyznaczenia dnia układowego sankcjonuje regulacja, że głosy wierzycieli zachowują ważność, o ile wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu restrukturyzacyjnego przed upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu.

Po ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do głosowania, których obligatoryjną treść pod rygorem nieważności określa ustawa. Oznacza to, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym z zatwierdzeniem układu nie dochodzi do odbycia formalnie zwoływanego zgromadzenia wierzycieli, jak chociażby w dotychczasowym postępowaniu upadłościowym z opcją układową.

Kiedy układ zostaje przyjęty?

Układ zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy opowie się za nim większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Po przyjęciu układu dłużnik składa do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o zatwierdzenie układu.

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. W praktyce oznacza to tyle, że dłużnik może dokonywać wobec swojego majątku czynności zwykłego zarządu, zaś na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy.

Czy istnieje możliwość wstrzymania egzekucji?

W postępowaniu postępowaniu o zatwierdzenie układu nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu. Oznacza to, że jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, w tym postępowaniu restrukturyzacyjnym nie będzie możliwości wstrzymania działań komornika.

Jeśli chcesz więcej wiedzieć na temat restrukturyzacji zajrzyj na blog http://restrukturyzacja.biz/

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Przyspieszone postępowanie układowe.

Małgorzata Bętkowska        18 maja 2020        Komentarze (0)

Tym razem kilka słów o kolejnym postępowaniu restrukturyzacyjnym jakim jest przyspieszone postępowanie układowe. Jak każde z postępowań restrukturyzacyjnych, ma ono uchronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości w wyniku zawarcia układu.

Postępowanie to – jak wynika z samej nazwy- ma być przeprowadzone możliwie szybko, przyjmuje się, iż powinno trwać maksymalnie 3-4 miesiące. W praktyce niestety postępowanie to może bardzo się wydłużyć, szczególnie w większych sądach dochowanie terminów wskazanych przez ustawodawcę jest bardzo trudne.

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym. W tym postępowaniu wierzyciele nie mogą składać sprzeciwów co do umieszczenia albo nieumieszczenia danych wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzyciele nie mają wpływu na treść spisu, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na ich interesy.

Dla kogo przyspieszone postępowanie układowe?

O otwarcie przyspieszonego postępowania układowego możesz ubiegać się jedynie w sytuacji, gdy  co najmniej 75% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom ma charakter bezsporny.

Co zyskujesz?

W postępowaniu tym z mocy prawa ulegają zawieszeniu postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.  Kolejnym atutem jest to, że przyspieszone postępowanie układowe zapewnia ochronę dłużnika przed rozwiązaniem umów kluczowych z punktu widzenia dalszego działania przedsiębiorstwa z powodu ich niewykonywania w okresie poprzedzającym otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Jakie są wady tego postępowania?

Niestety, w postępowaniu tym istnieją pewne wady, o których musisz wiedzieć decydując się na taką formę restrukturyzacji.

Przede wszystkim przysługuje Ci niepełna ochrona przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli, którzy nie są z mocy prawa objęci układem. Takie egzekucje mogą zostać zawieszone przez Sędziego-komisarza na wniosek dłużnika, jednak co najwyżej na 3 miesiące. Jako, że przyspieszone postępowania układowe rzadko trwają tak krótko, istnieje ryzyko, iż wierzyciel podejmie egzekucję.

Nadal zarządzasz firmą, jednakże tracisz pełną kontrolę. W postępowaniu tym ustanawiany jest nadzorca sądowy, którego zgoda jest niezbędna do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli rozważasz możliwość złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcam do kontaktu i lektury bloga doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Rajczyk http://restrukturyzacja.biz/przyspieszone-postepowanie-ukladowe/

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Restrukturyzacja. Postępowanie układowe.

Małgorzata Bętkowska        15 maja 2020        Komentarze (0)

Postępowanie układowe to kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest zawarcie układu z wierzycielami. Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których niewypłacalność nie jest tak głęboka, aby niezbędne było podejmowanie najbardziej drastycznych kroków (np. wstrzymanie wszystkich postępowań egzekucyjnych, wyprzedaż zbędnego mienia, odstąpienie od kontraktów). Jeżeli uważasz, że sytuacja w firmie jest naprawdę bardzo trudna, właściwszym rozwiązaniem będzie postępowanie sanacyjne, o którym pisałam w poprzednim wpisie.

Kto może skorzystać
z postępowania układowego?

Postępowanie układowe przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy posiadają powyżej 15 % spornych wierzytelności (na dzień otwarcia postępowania układowego) uprawniających do głosowania nad układem.

Jaka jest główna zaleta
tego postępowania?

W trakcie postępowania układowego nadal możesz zarządzać firmą (w przeciwieństwie do sanacji), tym nie mniej musisz się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Aż do prawomocnego zakończenia postępowania pozostajesz pod kontrolą sądu i wierzycieli oraz nadzorcy sądowego (licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego), od którego zgody będzie zależeć dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Co możesz zyskać?

Zyskujesz przede wszystkim ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym. Możliwe jest również wstrzymanie egzekucji prowadzonej przez wierzyciela rzeczowego (np. banku posiadającego hipotekę), przy czym ochrona ta może być przyznana maksymalnie na 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie nie uda ci się uzgodnić porozumienia z wierzycielem rzeczowym, będzie on mógł kontynuować egzekucję, ale tylko z przedmiotu, na którym posiada zabezpieczenie (hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy).

Pamiętaj jednak, że Twoim celem w tym postępowaniu jest osiągnięcie porozumienia z wierzycielami- możesz zyskać rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, częściowe umorzenie zobowiązań, odroczenie spłaty w czasie.

Co musisz wykazać?

Podobnie jak w przypadku postępowania sanacyjnego, już we wniosku o otwarcie postępowania układowego musisz wykazać, że w toku postępowania będziesz w stanie regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania, które powstaną po otwarciu restrukturyzacji.

Krótko mówiąc, będziesz w stanie pokrywać bieżące koszty funkcjonowania firmy, natomiast zawarcie porozumienia z wierzycielami układowymi umożliwi Ci spłatę także należności objętych układem, przy czym w praktyce spłata ta będzie odroczona w czasie, chociażby z uwagi na czas trwania postępowania układowego.

Kiedy postępowanie się kończy? 

Ostatnim etapem postępowania jest poddanie pod głosowanie propozycji układowych. Jeśli układ zostanie przyjęty przez wierzycieli a następnie zatwierdzony przez sąd, pierwszy sukces za tobą. Od tego momentu wchodzisz w fazę wykonywania układu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat postępowania układowego, zachęcam do dalszej lektury na blogu doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Rajczyk http://restrukturyzacja.biz/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Czym jest postępowanie sanacyjne i kto może z niego skorzystać?

Małgorzata Bętkowska        13 maja 2020        Komentarze (0)

Tym razem drobny ukłon w stronę przedsiębiorców i kilka ważnych informacji o tym jak poradzić sobie, gdy firma zaczyna tracić płynności finansową.

Możesz skorzystać z jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, w wyniku którego zawrzesz układ z wierzycielami i Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło dalej działać. Restrukturyzacja to nie upadłość, jej celem jest naprawa przedsiębiorstwa a nie zakończenie jego działalności.

Oto pierwsze z nich.

Postępowanie sanacyjne to jeden z rodzajów postępowań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne. Celem jego przeprowadzenia- jak zresztą każdego z postępowań restrukturyzacyjnych- jest wyprowadzenie firmy z problemów spowodowanych utratą płynności finansowej.

Jak otworzyć postępowanie sanacyjne?

Aby otworzyć postępowanie sanacyjne, musisz złożyć w sądzie rejonowych wydziale do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Ważne aby taki wniosek był dobrze przygotowany, bo tak naprawdę jest on pierwszym krokiem do sukcesu. Warto poprosić o pomoc doradcę restrukturyzacyjnego, który pomoże przygotować taki dokument i podpowie co do niego załączyć, aby wniosek był kompletny.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać m.in. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazujący, że jego wdrożenie przywróci firmie zdolność do dalszego normalnego funkcjonowania, przede wszystkim regulowania swoich zobowiązań, uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspakajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia, informacje o istniejących wierzycielach, wykaz wierzytelności spornych.

O tym co powinien zawierać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego możesz przeczytać na blogu doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Rajczyk tutaj: http://restrukturyzacja.biz/

Czy sąd może oddalić wniosek
o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Jeżeli nie uprawdopodobnisz, że jesteś w stanie pokrywać bieżące koszty prowadzenia działalności oraz koszty postępowania sanacyjnego, postępowanie sanacyjne nie zostanie otwarte.

Jakie są wady
postępowania sanacyjnego?

Podstawową wadą jest utrata zarządu nad firmą. Wraz z otwarciem postępowania sanacyjnego sąd powołuje zarządcę, którym jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a dotychczasowy zarząd firmy jest odsunięty od zarządzania. Możesz mieć wpływ na to, kto będzie tym zarządcą wskazując we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego konkretną osobę, jeśli jednocześnie dołączysz pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności. Wówczas sąd ustanowi zarządcą wskazaną przez ciebie osobę.

Co jest największym atutem
postępowania sanacyjnego?

Głównym plusem sanacji jest zapewnienie dłużnikowi najpełniejszej ochrony przed egzekucją. Z chwilą otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszeniu podlegają wszystkie postępowania egzekucyjne. Nie można także kierować nowych egzekucji do masy sanacyjnej. Innymi słowy, po otwarciu postępowania sanacyjnego nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, czy to dotyczącego wierzytelności układowej czy pozaukładowej (z wyjątkiem egzekucji alimentów i niektórych rent).

W postępowaniu sanacyjnym również istnieje możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych na wniosek dłużnika lub zarządcy, możliwe jest również złożenie wniosku o zawieszenie postępowań i uchylenie zajęć już wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Co jeszcze możesz zyskać?

Przede wszystkim masz możliwość przeprowadzenia redukcji zatrudnienia w zadłużonym przedsiębiorstwie (na takich samych zasadach jak w postępowaniu upadłościowym), odstąpienia przez zarządcę od niewykonywanych (nierentownych) umów, prowadzenia „wyprzedaży” zbędnych przedmiotów majątku dłużnika bez obciążeń, a także możliwość nawet całkowitej zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Kiedy odbywa się
głosowanie nad układem?

Głosowanie nad układem odbywa się po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie później jednak niż przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Po przyjęciu układu przez wierzycieli i jego zatwierdzeniu przez sąd postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone a Twoja firma dalej normalnie działa. Przechodzisz do fazy wykonania układu- czyli realizujesz swoje obowiązki wobec wierzycieli w zakresie określonym w układzie.

Nie wierzysz, że to się może udać?

Błąd. Dzięki dobrze przygotowanemu postępowaniu sanacyjnemu możesz w pełni odzyskać płynność finansową. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Jak uzyskać odpis postanowienia o zabezpieczeniu alimentów?

Małgorzata Bętkowska        11 maja 2020        Komentarze (0)

Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko priorytetem jest uzyskanie środków na utrzymanie małoletniego i to niezależnie czy jest w trakcie sprawy rozwodowej czy sprawy o alimenty. Jeżeli rodzic dziecka odmawia dobrowolnej zapłaty, wówczas można wystąpić o udzielenie zabezpieczenia. Teoretycznie sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie w ciągu 7 dni, niestety w praktyce tak kolorowo to nigdy nie wygląda.

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne, czyli powinno być z realizowane już z momentem wydania go przez sąd.

O odpis takiego postanowienia nie musisz występować, ani tym bardziej go opłacać. Sąd wysyła z urzędu (czyli z własnej inicjatywy) taki dokument zarówno do osoby uprawnionej (czyli do rodzica- przedstawiciela dziecka) jak i zobowiązanej do płacenia alimentów. Nie musisz zatem składać osobnego wniosku i prosić o doręczenie postanowienia. Z doświadczenia wiem, że sądy bardzo szybko kierują do wysłania tego typu postanowienia. Jeżeli zależy Ci na jak najszybszym uzyskaniu takiego dokumentu, warto udać się do sekretariatu wydziału i poprosić o możliwość osobistego odbioru. Niestety, może się to udać jedynie w mniejszych sądach. Często bowiem, głównie z uwagi na kwestie organizacyjne, wizyta w sekretariacie danego wydziału sądu nie będzie możliwa i wtedy trzeba czekać cierpliwie, aż listonosz doręczy postanowienie.

Jeżeli dłużnik nie reguluje terminowo alimentów, możesz skierować sprawę do komornika. Nawet jeśli którakolwiek ze stron jest niezadowolona z wysokości przyznanych alimentów i złoży zażalenie, nie zwalnia to z obowiązku płacenia alimentów w zasądzonej wysokości określonej w postanowieniu o zabezpieczeniu.

Osoby uprawnione do uzyskania alimentów są zwolnione z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych czy też egzekucyjnych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Restrukturyzacja sposobem na wyjście firmy z kryzysu.

Małgorzata Bętkowska        08 maja 2020        Komentarze (0)

Skutki wprowadzonych ograniczeń w zakresie działalności gospodarczej odczuwamy powoli wszyscy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i Twoja firma ma problemy finansowe, nie czekaj aż będzie za późno.

Upadłość firmy jest ostatecznością. Jeśli przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością warto pomyśleć o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów (zazwyczaj finansowych, a dokładniej płynnościowych).

W przejściu przez ten proces pomaga przedsiębiorcy doradca restrukturyzacyjny. O otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego orzeka sąd upadłościowy.

Co możesz zyskać?

Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wszelkie egzekucje są wstrzymane a nowe postępowania nie mogą być wszczynane. To oznacza, że firma zyskuje czas na podjęcie działań ratunkowych.

Poza tym postępowanie restrukturyzacyjne daje możliwość redukcji zadłużenia, wydłużenia czasu spłaty zadłużenia, zawieszenie konieczności spłaty rat lub też szansę na konsolidację długów. A wszystko to po to, aby po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego firma mogła dalej działać.

Chcesz wiedzieć więcej?
Posłuchaj podcastu!

O tym czym jest restrukturyzacja i jakie daje możliwości przedsiębiorcy w bardzo ciekawy sposób opowiada moja wspólniczka doradca restrukturyzacyjny Izabela Rajczyk. Zachęcam do odsłuchania jej podcastu dostępnego tutaj: Czy Twoja firma odczuwa już negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Ustawa antyprzemocowa. Nakaz opuszczenia mieszkania.

Małgorzata Bętkowska        07 maja 2020        2 komentarze

30 kwietnia 2020 r. sejm przyjął tzw. ustawę antyprzemocową, której celem jest ochrona ofiar przemocy domowej. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy w domowej od ofiar.

Jak było do tej pory ?

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej dopuszczalny był wyłącznie na podstawie postanowienia sądu wydanego w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub w toku postępowania karnego.

Mankamentem tego rozwiązania było to, iż ofiara przemocy- o ile sama nie podjęła decyzji o ucieczce z domu-  tak naprawdę była skazana na przebywanie ze sprawcą do czasu wydania stosownego orzeczenia. Niejednokrotnie w tym czasie dochodziło do kolejnych aktów agresji i prawo w tym czasie nie chroniło ofiary lecz sprawcę.

Co się zmieniło ?

Nowe uprawnienia zyskali policjanci. W ustawie o policji dodano przepis, zgodnie z którym policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „nakazem”, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „zakazem”.

Nakaz i zakaz mogą być wydane łącznie i są natychmiast wykonalne.

Osoba objęta nakazem opuszczenia lokalu może zabrać z niego rzeczy osobiste (w tym psa, jeżeli pozostali domownicy się nie sprzeciwią), a także przedmioty niezbędne do wykonywania pracy. Ponadto, musi oddać klucze, a zabranie z miejsca zamieszkania kolejnych przedmiotów (jeżeli zapomniało się o nich w momencie opuszczania lokalu) jest możliwe jednorazowo, przy asyście policji.

Niezastosowanie się do zakazu jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, bądź grzywny (do 5000 złotych).

Jak długo obowiązuje nakaz lub zakaz ?

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie czternastu dni od dnia ich wydania. Powrót do miejsca zamieszkania osoby wobec której wydano takie orzeczenie może zostać jednak zakazany wskutek czynności sądu lub prokuratury.

Może się bowiem zdarzyć, że w ramach postępowania w sprawie o  zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczeniach, zakaz ten zostanie przedłużony.

Nakaz lub zakaz tracą moc również wówczas, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, została zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

Czy upadłość małżonka wpływa na ustanowioną wcześniej rozdzielność majątkową?

Małgorzata Bętkowska        04 maja 2020        Komentarze (0)

Prowadzisz działalność gospodarczą, grozi ci upadłość i próbujesz ochronić majątek małżeński wprowadzając intercyzę i przenosząc wszystkie wartościowe składniki majątku na drugiego małżonka? A może uważasz, że w tej trudnej sytuacji pomoże szybki rozwód i w następstwie tego podział majątku?

Zanim zdecydujesz się na taki ruch przeczytaj to co napisałam poniżej, bo pochopne działania mogą przynieść więcej problemów niż pożytku…

O tym kiedy rozdzielność majątkowa będzie skuteczna wobec ogłoszenia upadłości małżonka pisałam tutaj:  Rozdzielność majątkowa a ogłoszenie upadłości małżonka

Zmiana przepisów o upadłości konsumenckiej

Od 24 kwietnia 2020 r. radykalnej zmianie uległy przepisy o upadłości konsumenckiej. Przy okazji również wprowadzono kilka zmian dotyczących ogólnych reguł postępowania upadłościowego, w tym między innymi zmodyfikowano przepisy dotyczące wpływu ustanowionej rozdzielności majątkowej na upadłość małżonka.

Nie uległa zmianie ogólna reguła mówiąca o tym, że rozdzielność majątkowa ustanowiona orzeczeniem sądu w przeciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  jest bezskuteczna wobec masy, czyli syndyk będzie ją traktował tak, jakby nigdy nie została ustanowiona.

Tę samą zasadę stosuje się do sytuacji, gdy rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, czyli wskutek rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Krótko mówiąc jeśli wyrok w sprawi rozwodowej uprawomocnił się w przeciągu roku przed dniem złożona wniosku o ogłoszenie upadłości, syndyk będzie miał prawo domagać się wydania mu wszystkich przedmiotów, które wchodziły w dniu zniesienia wspólności w skład majątku wspólnego, a w razie ich zbycia, żądać wydania ekwiwalentu, który wpłynął do majątku małżonka.

Co więc się zmieniło?

Przede wszystkim ustawodawca przyznał możliwość obrony ustanowionej z mocy prawa rozdzielności majątkowej.

Chodzi tutaj wyłącznie o sytuacje, gdy rozdzielność majątkowa jest skutkiem rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia małżonka. Wówczas rozwiedziony małżonek upadłego albo małżonek upadłego może w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania rozdzielności majątkowej za skuteczną w stosunku do masy upadłości, jeżeli w chwili powstania rozdzielności majątkowej nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, a powstanie rozdzielności majątkowej nie doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli.

Takie powództwo wnosi się do sądu upadłościowego. Sąd może zabezpieczyć powództwo przez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania mienia, które stanowiło majątek wspólny małżonków.

Pamiętaj jednak, że te przepisy nie mają zastosowania do ustanowienia rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą u notariusza. Intercyza jest skuteczna w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com